00 36 70 388 2943

ÁSZF

Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 1
Green-Echo Kft.
Green-Echo Kft. – Webshop ÁSZF
Általános Szerződési Feltételek
Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem
hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló
magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek,
magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével,
megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a
megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://tonkolyparna.info) és aldomainjein
történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető,
bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://tonkolyparna.info/aszf.
Definíciók:
Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató
szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.
Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró
személy.
Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó
természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a
Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.
Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
Virtualjog.hu 2
Tartalomjegyzék

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: ……………………………………………………………………………………………………….. 3
 2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: ………………………………………………………………………………………… 4
 3. REGISZTRÁCIÓ / VÁSÁRLÁS ……………………………………………………………………………………………… 5
 4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK ………… 6
 5. RENDELÉS MENETE …………………………………………………………………………………………………………….. 7
 6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS ……………………………………….. 9
 7. ELÁLLÁS JOGA ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11
 8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG ………………………………………………………………………………………………. 15
 9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS ………………………………………. 21
 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK ……………………………………………………………………………………………. 22
 11. PANASZKEZELÉS RENDJE …………………………………………………………………………………………….. 23
 12. SZERZŐI JOGOK ………………………………………………………………………………………………………………… 26
 13. ADATVÉDELEM …………………………………………………………………………………………………………………… 27
  Elállási nyilatkozat minta ……………………………………………………………………………………………………… 28
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 3
 14. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
  A szolgáltató neve: Green-Echo Kft.
  A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 7353 Izmény, Fő u. 188
  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
  rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: greenecholtd@gmail.com
  A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Green-Echo Kft.
  A szolgáltató adószáma: 14611256-1-17
  Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha
  van): Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
  A szolgáltató telefonszáma: +36703882943
  A szerződés nyelve: magyar
  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
  Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1097, Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14,
  ugyfelszolgalat@tarhely.eu
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 4
 15. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
  2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF
  értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári
  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi
  szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
  kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a
  vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
  rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi
  rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a
  felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  2.2. A jelen ÁSZF 2024-01-16 napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A
  jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a
  regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben
  értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a
  módosításoknak nincs visszaható hatálya.
  2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely
  részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének
  tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
  részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató
  írásos hozzájárulása nélkül (kivéve jelen dokumentumot és az adatkezelési
  tájékoztatót).
  2.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató
  által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével
  kapcsolatban.
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 5
 16. REGISZTRÁCIÓ / VÁSÁRLÁS
  3.1. A szolgáltatás igénybevétele/megrendelése/előfizetése során megadott valótlan,
  vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződést az
  arra jogosult fél a bíróság előtt megtámadhatja. Az eredményes megtámadás
  (pernyertesség) következtében a szerződés a megkötésének időpontjától
  érvénytelenné válik, vagy ha az más szerződést leplez, a felek jogait és
  kötelezettségeit a leplezett szerződés alapján kell megítélni.
  3.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
  adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
  semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a
  Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű
  beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a
  számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.
  3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a
  jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak
  felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 6
 17. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK
  KÖRE ÉS ÁRAK
  4.1. A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben
  telefonon) rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak
  forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt áfát, illetve,
  ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek), azonban nem
  tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön csomagolási költség –
  nem kerül felszámításra, kivéve ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális
  csomagolást kér.
  4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
  termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges).
  4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
  Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak
  meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és
  egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló
  4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.
  4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére olyan ár kerül a
  Webáruház felületére, amire vonatkozóan nincs meg a Szolgáltató szerződéskötési
  akarata, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést azon az áron visszaigazolni,
  hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja az általa
  megfelelőnek tartott áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében
  Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot.
  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek
  akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek
  nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek
  akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem
  beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és
  kötelezettségek fakadnának.
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 7
 18. RENDELÉS MENETE
  5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy
  regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
  5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
  5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor
  megtekintheti a kosár tartalmát a kosár ikonra kattintva.
  5.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt
  termék darabszámát. A törlés/kuka/X ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.
  Mennyiség véglegesítéséhez a kosár frissítése/módosítás ikonra kattint Felhasználó.
  5.5. Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek
  típusai a következők:
  5.5.1. Fizetési módok:
  Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal, vagy
  csomagpontra kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a
  megrendelés végösszegét a futárnak, vagy a csomagponton teljesítse készpénzben,
  vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.
  Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló emailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató
  bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek)
  általa meghatározott módon történő átvételére.
  Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató
  által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés
  választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató
  által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben.
  Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.
  5.5.2. Szállítási költség (bruttó összegek):
  1800-9500 Ft
  5.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján
  minden költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján késedelem nélkül
  köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt termék(ek) minősége és mennyisége
  megfelelő-e. A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti
  időszakban.
  5.7. Az adatok megadását követően Felhasználó a
  Megrendelés/megrendelem gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte
  azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is
  küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel
  kapcsolatos kívánságát.
  5.8. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm.
  rendelet 15.§-a, és egyéb feltételei (pl. 20.§) szerint a megrendeléssel fizetési
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 8
  kötelezettsége keletkezik.
  5.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt
  minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt
  adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának
  megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni
  kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli
  mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd
  megnyomja a kosár frissítése/módosítás gombot. Amennyiben törölni kívánja
  Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor a törlés/kuka/X gombra kattint.
  A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok
  javítására/törlésére. Felhasználónak lehetősége van a rendelés elküldése után is
  kérni az esetleges hibák javítását telefonon, vagy e-mailen.
  5.10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást
  kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől
  számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48
  órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy
  szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása
  akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek,
  amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási
  felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó
  rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely
  telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
  5.11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás
  csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor
  jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata
  visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés
  részleteiről és várható teljesítéséről.
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 9
 19. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS
  TELJESÍTÉS
  6.1. A megrendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében munkanapokon,
  munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon
  kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta
  után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató
  ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja
  teljesíteni a megrendelését.
  6.2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 3-14 nap belül.
  6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának
  átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
  6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz
  történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa
  kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő
  átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót
  nem az eladó ajánlotta.
  6.5. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha
  az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
  6.6. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
  a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
  b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
  rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett
  volna teljesíteni.
  6.7. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
  szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről
  Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget
  haladéktalanul visszatéríteni, továbbá Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a
  Felhasználó érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb
  jogait.
  6.8. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó
  nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól
  függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése
  szerint késedelembe esik.
  Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján –
  amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot,
  hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez
  kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (ha van az utánvét
  díját) (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.
  Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink
  érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 10
  szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos
  eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 11
 20. ELÁLLÁS JOGA
  7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a
  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
  (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztót indokolás nélküli elállási
  jog illeti meg.
  A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát
  a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  aa) a terméknek,
  ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő
  időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek
  vagy darabnak,
  ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az
  első szolgáltatásnak,
  a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
  átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
  Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő
  tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének
  vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12
  hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e
  tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
  7.2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű
  nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében
  meghatározott nyilatkozat-minta útján.
  7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap
  elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő
  harmadik személy a terméket átveszi.
  7.4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja
  közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
  7.5. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató
  nem vállalta e költség viselését.
  7.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának
  költségén kívül más költség nem terheli.
  7.7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék
  esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak
  elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
  szabtak.
  7.8. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
  a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
  teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 12
  beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
  egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a
  pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló
  határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
  higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
  elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás
  által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a
  felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés
  teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó
  kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási
  munkálatok elvégzése céljából;
  h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
  példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a
  csomagolást felbontotta;
  i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések
  kivételével;
  j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
  személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez
  kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
  meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a
  vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést,
  és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul
  vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
  7.9. Szolgáltató a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul,
  de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül
  visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget,
  ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor a
  Szolgáltatót visszatartási jog illeti meg.
  7.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
  egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód
  igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód
  alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
  7.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 13
  való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől
  számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy
  Szolgáltatónak visszaszolgáltatni. Ha a vállalkozás az árut üzlethelyiségben is
  értékesíti, és a fogyasztó a vállalkozás üzlethelyiségében személyesen gyakorolja az
  elállási jogát, jogosult ezzel egyidejűleg az árut visszaadni a vállalkozásnak.
  7.12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot
  megküldenie 14 napon belül.
  7.13. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt
  visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek
  minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
  7.14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
  7.15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon
  többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási
  módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
  7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta
  az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy
  azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  7.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti
  Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt nyilatkozat
  segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés
  alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés
  alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton,
  személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a
  Szolgáltató részére.
  7.18. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
  megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
  értékcsökkenésért felel.
  7.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
  45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
  7.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
  7.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen
  Szabályzatban található elérhetőségeken.
  7.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő
  Felhasználókat illeti meg.
  7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a
  szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
  7.24. (Csak akkor alkalmazandó, ha Szolgáltató szolgáltatást is nyújt az értékesítés
  mellett.) Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a távollévők
  között kötött szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig
  teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A Fogyasztó
  által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 14
  adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja,
  hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget
  a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke
  alapján kell kiszámítani.
  7.25. Elállási jog gyakorlásának a menete:
  7.25.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási
  szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
  7.25.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék
  kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban
  történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.
  Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, emailen keresztül
  történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe.
  7.25.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató
  címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított
  14 napon belül visszaküldeni, vagy szolgáltató részére átadni. A határidő betartottnak
  minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem
  kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt
  az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. Ha a vállalkozás az
  árut üzlethelyiségben is értékesíti, és a fogyasztó a vállalkozás üzlethelyiségében
  személyesen gyakorolja az elállási jogát, jogosult ezzel egyidejűleg az árut visszaadni
  a vállalkozásnak.
  7.25.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon
  többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási
  módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés
  megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja
  elállási jogát.
  7.25.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő
  időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy
  darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab
  kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 15
 21. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG
  Hibás teljesítés
  Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg
  a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
  Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés
  időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e
  fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a
  Fogyasztó hátrányára tér el.
  Több szavatossági jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő
  Felhasználókat illeti meg.
  Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló
  foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
  Kellékszavatosság
  8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
  Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
  kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
  8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
  Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által
  választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye
  teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
  kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
  arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott
  kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
  Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az
  ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést
  megszüntetni, ha
  a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de
  részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést,
  vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
  b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte
  az áru szerződésszerűvé tételét;
  c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi
  szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
  d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből
  nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott
  jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.
  Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 16
  szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
  A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához
  igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem
  tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos
  kötelezettségeinek.
  Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt
  attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.
  A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás
  rendelkezésére kell bocsátania.
  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a vállalkozásnak a saját költségére
  kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru
  eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a
  hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy
  kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru
  eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az
  eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
  Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a
  Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által
  ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.
  A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági
  joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező
  jognyilatkozattal gyakorolható.
  Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak
  meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére
  vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi
  szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt
  szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól
  nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
  Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi
  szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy
  a) a Fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az
  érintett árut; és
  b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett
  áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését
  alátámasztó igazolást átvette.
  8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után
  haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon
  belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől
  számított két éves (vállalkozás vagy használt termékek esetén 1 éves) elévülési
  határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 17
  rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig
  érvényesíthető).
  Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális
  tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő
  folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális
  tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba
  a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru
  teljesítésétől számított két éven belül; vagy
  b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos
  szolgáltatás teljes időtartama alatt
  következik be vagy válik felismerhetővé.
  8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
  Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének
  (amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül)?
  A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
  hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket,
  illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől
  számított 1 év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a
  Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  Termékszavatosság
  8.6. Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával és milyen jogok
  illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?
  Ingó dolog hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a kellékszavatossági jogát
  gyakorolhatja, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv
  szabályai szerint.
  Termékszavatossági igényként a Fogyasztó a hibás termék kijavítását vagy
  kicserélését kérheti.
  8.7. Kivel szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a
  továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja.
  8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
  minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
  szereplő tulajdonságokkal.
  8.9. Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba
  hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
  jogosultságát elveszti.
  8.10. Milyen bizonyítási szabály érvényesül termékszavatossági igény érvényesítése
  esetén?
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 18
  Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a
  termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt.
  8.11. A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
  tudja, hogy
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
  vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
  nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  Felhívom figyelmét, hogy a Fogyasztó ugyanazon hiba miatt a vállalkozással
  szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt
  egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági
  igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék
  javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már
  csak a gyártóval szemben érvényesítheti.
  Jótállás (új tartós fogyasztási cikkek esetén)
  8.12. Milyen esetben élhet Fogyasztó a jótállási jogával?
  Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
  jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra
  köteles, ha a felhasználó Fogyasztónak minősül.
  8.13. Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
  A jótállás időtartama:
  a) 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  b) 250 000 forint eladási ár felett három év.
  E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
  A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az
  üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés
  napjával kezdődik.
  Amennyiben a Fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl
  helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk
  átadásának napja.
  A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén,
  bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett
  javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti.
  Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint
 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog
  teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény
  teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne,
  figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 19
  szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott
  érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől
  elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e
  kötelezettségének a (…) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a
  kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  Törekedni kell a 15 napra
  A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
  szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.
  29.) NGM rendelet 5. §-a alapján a Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a
  kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a
  kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a
  Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A
  tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a
  fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
  Ha kiderül, hogy nem javítható a termék
  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása
  során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem
  javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a
  fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs
  lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére
  visszatéríteni.
  Ha negyedszer is elromlik a termék
  Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást
  követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a
  vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási
  cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek
  hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének
  megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján
  kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó
  részére visszatéríteni.
  Ha nem sikerül 30 napon belül kijavítani
  Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől
  számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a
  vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen
  elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs
  lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által
  bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az
  általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán –
  feltüntetett vételárat a 30 kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 20
  belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
  8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
  A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha
  bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy a
  Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint
  termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is
  érvényesíthet. Ha viszont a Fogyasztó egy adott hiba miatt egyszer sikerrel
  érvényesítette hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a
  terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat
  igényt.
  8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható
  élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
  8.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan
  károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből,
  túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb,
  a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
  8.17. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe
  helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató
  köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
  rendeltetésszerű használatot akadályozza.
  8.18. Milyen további követelmények támaszthatóak a jótállási jogok gyakorlásának
  feltételéül?
  Fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése vagy annak üzemben tartása
  érdekében támaszthatók speciális követelmények (például időszakos felülvizsgálat)
  a fogyasztóval szemben, feltéve, ha a megfelelő üzembe helyezés vagy üzemben
  tartás más módon nem biztosítható, és a követelmény teljesítése nem jelent
  aránytalan terhet a fogyasztó számára.
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 21
 3. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ
  ELJÁRÁS
  (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)
  9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a
  fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
  szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.
  29.) NGM rendelet) rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
  9.2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával,
  vagy akár csak nyugtával).
  9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót
  terhelik (Ptk. 6:166. §).
  9.4. A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről
  jegyzőkönyvet köteles felvenni.
  9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó
  rendelkezésére kell bocsátani.
  9.6. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének
  teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az
  igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás
  lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a
  Fogyasztót.
  9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig
  köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
  9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
  legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama
  a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a
  kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes
  hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására
  alkalmas más módon történik.
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 22
 4. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe
  venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a
  jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
  10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy
  érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és
  érvényesíthetőségét nem érinti.
  10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja,
  a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.
  Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli
  nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik
  szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti
  azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy
  kikötés szigorú betartásához.
  10.4. Szolgáltató és Felhasználó a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
  10.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik,
  karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért
  a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató
  viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó,
  úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből
  eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság
  kizárólagosan illetékes.
  10.6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés
  vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó
  állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.
  10.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz
  eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával,
  lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a
  pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési
  eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.
  10.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye
  vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú
  tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről,
  valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK
  irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302
  RENDELET-nek.
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 23
 5. PANASZKEZELÉS RENDJE
  (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)
  11.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a
  megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben
  Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak
  teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél
  útján is közölheti.
  11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
  orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
  kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos
  álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát
  átadja a vásárlónak.
  11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban írásban érdemben
  igazolható módon megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt
  elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz
  másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak
  kérésükre bemutatja.
  11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy
  békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint (általános alávetési
  nyilatkozatot Szolgáltató nem tett):
  11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
  A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság
  kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi
  hatóságként a kormányhivatal jár el: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok
  11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,
  melyek elérhetőségét itt találja:
  Békéltető testület neve Békéltető testület székhelye, címe: Illetékességi terület
  Budapesti Békéltető Testület
  Budapest
  Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131
  Fax száma: (1) 488-2186
  Elnök: Dr. Inzelt Éva VeronikaHonlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Budapest
  Baranya Vármegyei Békéltető Testület
  Pécs
  Baranya Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
  Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
  Fax száma: (72) 507-152
  Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
  Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
  E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu
  kerelem@baranyabekeltetes.hu
  Baranya vármegye,
  Somogy vármegye,
  Tolna vármegye
  Borsod-Abaúj-Zemplén
  Vármegyei Békéltető Testület
  Miskolc
  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
  Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek);
  501-871 (folyamatban lévő ügyek)
  Elnök: Dr. Tulipán Péter
  Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
  E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
  Heves vármegye,
  Nógrád vármegye
  Csongrád-Csanád Vármegyei
  Békéltető Testület
  Szeged
  Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
  Fax száma: (62) 426-149
  Elnök: Dr. Horváth Károly
  Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
  E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
  Békés vármegye,
  Bács-Kiskun vármegye,
  Csongrád-Csanád vármegye
  Fejér Vármegyei Békéltető Testület
  Székesfehérvár
  Fejér Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
  Telefonszáma: (22) 510-310
  Fax száma: (22) 510-312
  Elnök: Dr. Vári Kovács József
  Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
  E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu
  Fejér vármegye,
  Komárom-Esztergom vármegye,
  Veszprém vármegye
  Győr-Moson-Sopron Vármegyei
  Békéltető Testület
  Győr
  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-217
  Elnök: Dr. Bagoly Beáta
  Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
  Győr-Moson-Sopron vármegye,
  Vas vármegye,
  Zala vármegye
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 24
  Hajdú-Bihar Vármegyei
  Békéltető Testület
  Debrecen
  Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
  Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
  Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
  Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
  Fax száma: (52) 500-720
  Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
  Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu
  E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
  Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,
  Hajdú-Bihar vármegye,
  Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
  Pest Vármegyei Békéltető Testület
  Budapest
  Pest Vármegyei Békéltető Testület
  Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
  Telefonszáma: +36 1 792 7881
  Elnök: Dr. Koncz Pál
  Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu;
  www.panaszrendezes.hu
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
  Pest vármegye
  11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági
  eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a
  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek
  eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű,
  gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A
  békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót
  megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  A békéltetői testületi eljárásban, egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében
  a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha
  aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a
  kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – a 36/C. §
  szerinti általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a
  döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve
  kötelezőként elismerte, vagy
  ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a
  fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést
  tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot,
  vagy
  b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás
  kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el,
  illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.
  11.8. Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon
  átnyúló fogyasztói jogvita esetén – az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi
  szabályok figyelembevételével – valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és
  iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.
  11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési
  platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai
  Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után
  nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe:
  http://ec.europa.eu/odr
  11.10. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség
  terheli, ennek keretében köteles Fgytv-ben meghatározott tartalommal, az ott
  említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A
  fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a
  2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 25
  parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a
  meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét
  biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására
  feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes
  meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője
  köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.
  11.11. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás
  nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében
  lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani,
  amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
  • az eljáró bíróságot;
  • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
  • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok
  bizonyítékainak előadásával;
  • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége
  megállapítható;
  • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
  A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek
  tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 26
 6. SZERZŐI JOGOK
  12.1. Miután a https://tonkolyparna.info, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos
  a https://tonkolyparna.info weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
  részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más
  módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a
  Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül – kivéve a jogi dokumentumokat, hiszen
  Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót bárminemű feltétel és
  korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.
  12.2. A https://tonkolyparna.info weboldalról és annak adatbázisából bármilyen
  információt, képi- vagy szövegmegjelenést, tartalmi elemet, a weboldal megjelenési
  formáját és jellegét átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra
  való hivatkozással lehet.
  12.3.. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a
  domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az
  internetes reklámfelületeire.
  12.4. Tilos a https://tonkolyparna.info weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek
  adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen
  módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a
  https://tonkolyparna.info weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy
  indexelhető.
  12.5. A https://tonkolyparna.info név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a
  hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
  12.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás
  esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft,
  szavanként bruttó 20.000 Ft, illetve 40.000 Ft/nap. A szerzői jogi jogsértés esetén
  Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő
  felhasználóra hárítja.
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 27
 7. ADATVÉDELEM
  A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
  https://derekalj.info/adatvedelem
  Izmény, 2024-01-16
  Verzió: 4. · Elfogadás dátuma: 2024.01.16 · Generálás dátuma: 2024.01.16 · Frissítés dátuma: 2024.05.10 · Hitelesíti és készítette:
  Virtualjog.hu 28
  Elállási nyilatkozat minta
  (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
  Címzett: Green-Echo Kft., 7353 Izmény, Fő u.
  188, greenecholtd@gmail.com, +36703882943
  Alulírott kijelentem hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi
  termék/ek adásvételére:
  Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:
  Fogyasztó(k) neve:
  Fogyasztó(k) címe:
  A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):
  Dátum: